972 keer bekeken

Het Renaissance-wonder

 • donderdag 23 december 2021 @ 19:38
  #13
  reactie op (#12) Calamandja

  Ik ontving deze week een recensie-exemplaar van het Renaissance-Wonder en schreef deze recensie:

  De renaissance is cruciaal voor de westerse geschiedenis omdat in deze periode een nieuw mens- en wereldbeeld ontstond. De mens was niet langer een pion in vaste maatschappelijk en religieuze kaders, maar kon zichzelf ontplooien en de wereld naar zijn hand zetten. Bakermat van de renaissance was het laatmiddeleeuwse Italië waar de interactie van economische, bestuurlijke en sociale ontwikkelingen de behoefte aan nieuwe kennis en symbolen aanwakkerde, die zich vervolgens snel over de rest van Europa verspreidde. Een explosieve creativiteit in kunst, architectuur en wetenschap was het gevolg. Overigens was niet iedereen deelgenoot aan deze nieuwe verworvenheden, zeker niet als we het kolonialisme als uitwas van de renaissance beschouwen. Dit boek beperkt zich tot een compacte opsomming van culturele hoogtepunten, vooral in de steden Florence en Rome. Een stoet aan kunstenaars en personages raast voorbij, maar de schrijver weidt vooral uit over specifieke filosofische en mystieke thema’s waardoor het boek helaas balans mist. Rijk geïllustreerd in kleur, met noten en literatuuroverzicht.

 • zondag 19 december 2021 @ 17:18
  #12
  reactie op (#11) Calamandja

  De volledige inhoudstafel van het boek 'De geschiedenis van de westerse esoterie' kan je vinden op de webstek van John van Schaik

 • vrijdag 05 november 2021 @ 21:26
  #11
  reactie op (#4) Calamandja
  De geschiedenis van de westerse esoterie,  
  John van Schaik; Jacob Slavenburg 
  - 720 pagina's - € 45 -

  Ook Jacob Slavenburg heeft in het licht van de eindejaarscadeau's samen met zijn vaste kompaan John van Schaik een kanjer van een boek klaar van meer dan 700 bladzijden (een nederlandse ziekte ?) dat begin december zal verschijnen, met als titel 'De geschiedenis van de westerse esoterie'. Over dit onderwerp hebben beide heren al heel wat geschreven zodat enige overlap met vorige boeken wel niet te vermijden is. Ik denk hierbij enkel al aan het boek 'Ketters: een geschiedenis naast de Kerk' van John van Schaik met als onderwerp: manicheeërs, katharen, nestorianen, tempeliers, graalridders, wederdopers, rozenkruisers, alchemisten, vrijmetselaars, theosofen, antroposofen... Echter, als het woord 'geschidenis' op de kaft van een boek staat hebben we altijd de neiging om dit nader te bekijken, vandaar dit geschrijf.

  De website van uitgeverij Berne vertelt er het volgende over:

  In heel vroege tijden was esoterische kennis algemene en openbare kennis. Maar dat is in de loop van de geschiedenis veranderd. Nog altijd betekent het 'kennis alleen toegankelijk voor ingewijden' (gnosis dus), maar algemeen is het allerminst meer.

  In de loop van de achttiende eeuw wordt het rationele/materialistische paradigma dominant. Op dat moment wordt dat wat eerst openbaar is 'geheim' en 'esoterisch'. 'Esoterie' heeft de connotatie gekregen van obscuur, zweverig en buiten het mainstream-denken staande. Het is een verzamelbegrip geworden van alles en nog wat, wat niét mainstream c.q. exoterisch is. De esoterische werkelijkheidsbeleving is echter nooit uit de westerse cultuur verdwenen.

  In dit boek wordt de geschiedenis van de westerse esoterische traditie uitgebreid beschreven. Vanaf de oude tijden tot het heden. Steeds meer blijkt dat in de esoterische traditie door de eeuwen heen, opvattingen en inzichten bestaan waar we vandaag de dag iets aan kunnen hebben. Zoals de opvatting dat de aarde een levend organisme is.

  Aan de orde komen onder meer de esoterie in de oudheid (het oude Egypte, Plato, Hermes Trismegistus), het zogenaamde esoterische christendom (Jezus, Paulus, Maria Magdalena), manicheeërs, katharen, mystici, graalridders en de verblindende Renaissance. 
  Na de Renaissance bloeien genootschappen op als die van het Rozenkruis, de vrijmetselarij en nog vele interessante bewegingen meer.

  Ik weet dat er hier soms esoterie-liefhebbers passeren, ze weten al wat vragen aan de kerstman... 

   


   

  Gewijzigd op 2021-11-05 21:29:06
 • vrijdag 08 oktober 2021 @ 08:32
  #10
  reactie op (#9) bernard-de-clairvaux

  Zelfsmaar 144 pagina's 

  Klik hier om naar de website te gaan
 • donderdag 07 oktober 2021 @ 11:45
  #9
  reactie op (#8) penrose

  Dank voor deze leesimpressie. Ik heb het zelf nog niet in de hand gehad, maar komend weekend weer even naar de boekhandel. Het lijkt erop dat we hier niet te maken hebben met het broodnodige nederlandstalige standaardwerk over de renaissance(kunst). 

 • donderdag 07 oktober 2021 @ 08:30
  #8
  reactie op (#7) bernard-de-clairvaux

  Merkwaardig dat hier geen recensie komt...

  Intussen heb ik het boek al een poosje, en mijn persoonlijke visie is een beetje dubbel:

  enerzijds is het een goed leesbaar boek, met soms sarcastische opmerkingen, vooral dan als het over de pausen gaat!   Een gelovige die dit boek leest, krijgt het wel moeilijk met zijn (of haar) geloof...

  anderzijds maakt hij dezelfde fout als zoveel andere historici: véél te veel namen (met geboorte- en sterftedatum), waardoor je op de duur niet meer weet wie wie is of wie wat is...  Vooral dan omdat de meeste namen Italiaans zijn, en die lijken soms toch erg op mekaar.  Dat maakt het boek dan weer enigszins moeilijk leesbaar.

  marc

 • maandag 06 september 2021 @ 10:08
  #7
  reactie op (#6) bernard-de-clairvaux

  Ik zie nu ook de inhoud op de website van de uitgever. Het zou allemaal in 167 pagina's moeten passen. Dat is dan wel erg ambitieus. 

 • zondag 05 september 2021 @ 13:01
  #6
  reactie op (#5) penrose

  Dankjewel voor het opzoeken/delen van deze introductie! Een mooi ambitieus boek zeker voor Nederlamds taalgebied. Het gaat wel weer behoorlijk over Florence als bakermat terwijl in de 12/13de eeuw noorditaliaanse steden al teruggrepen naar de romeinse geschiedenis. In universiteitsstad Padua verzamelden professoren en elite al romeinse vondsten, munten en teksten terwijl Florence nog een dorpje aan de Arno was. 

  In mijn eerdere bericht bedoelde ik esotherie in de ware betekenis en niet als 'zweverig'.

   

 • zondag 05 september 2021 @ 09:10
  #5
  reactie op (#4) Calamandja

  Bedankt voor deze uitgebreide inleiding!

  Het spoort mij aan om het boek te kopen...

 • zondag 05 september 2021 @ 00:04
  #4
  reactie op (#3) penrose

  Esoteriek lijkt mij een juiste kwalificatie voor Slavenburg, specialiseert hij zich immers niet op het esoterische christendom? Zoals je zelf schrijft is hij vooral bekend van boeken met titel zoals "Bronnen van de Westerse esoterie" of "Westerse esoterie en oosterse wijsheid". De vraag is terecht wat hij over de renaissance zal schrijven. Ik heb alvast op een "spirituele" website reeds de inleiding, tijdstabel en inhoudstafel gevonden:

  INLEIDING

  Er is al veel geschreven over de (Italiaanse) Renaissance. Mooie kunstboeken met afbeeldingen van schilderingen, beelden en architectuur uit die tijd. Ook enkele boeken over de literaire aspecten. Vaak wordt als het om literatuur gaat geschreven over de pre-renaissancisten Dante Alighieri (1265-1321) met zijn indrukwekkende Divina Commediaof over Giovanni Boccaccio (1313-1375) met zijn prachtige verhalen in de Decamerone.

  In dit boek wil ik twee zaken bij elkaar brengen: de fijnzinnige kunstuitingen van beeldende kunstenaars als Botticelli, Ghirlandaio, Da Vinci, Rafaël en Michelangelo en de overrompelende wereldliteratuur, waaronder een herontdekte hermetische tekst, de volledige geschriften van Platoen een duizelingwekkende rede over de menselijke waardigheid van Pico della Mirandola, een jonge graaf die het durft op te nemen tegen de paus. Daar komt nog bij dat islamitische mystiek en joodse mystiek, zoals de kabbalistische literatuur, in deze era actief bestudeerd werd door geleerden en kunstenaars.

  Beide aspecten, kunst en literatuur, zijn een huwelijk aangegaan. Het nieuwe denken, zoals dat in de teksten naar voren komt, werkt op een intrigerende manier door in de vele kunstwerken. Als je die samenhang begrijpt, zie je bij het tot je nemen van de literatuur beelden voor je van beroemde renaissancekunstwerken. en bij het bekijken van de beelden hoor je als het ware op de achtergrond de onthullende wijsheid die toegankelijk is gemaakt door de renaissancefilosofen.

  Dit boek geeft de levendige geschiedenis weer van mensen die in dat bijzondere tijdvak leefden. Zij hebben sporen nagelaten die merkbaar zijn tot op de dag van vandaag. Zonder dit rijke hoofdstuk in de historie zou onze wereld, onze cultuur, er anders uitzien.

  In de historiografie is er discussie over het feit of de Renaissance nu die totale vernieuwing was, zoals negentiende-eeuwers als Jacob Burckhardt dat stellen. Is de Renaissance niet, weliswaar met andere accenten, een voortzetting van de Middeleeuwen? Voornamelijk in de tweede helft van de vorige eeuw hebben bekende historici in hun lezenswaardige werken kritisch kanttekeningen geplaatst bij de romantische ideeën van Burckhardt en zijn tijdgenoten. Zij beschouwen de renaissance als een van de vele rimpelingen in de mensheidsgeschiedenis. Zo schrijft Toynbee in zijn standaardwerk A Study of History dat men door het woord ‘renaissance’ als eigennaam te gebruiken de fout maakt om een bepaalde gebeurtenis te isoleren en deze renaissance niet te zien als een terugkerend historisch fenomeen.

  Ten dele ben ik het met hen eens. Toch breek ik een lans voor het unieke van de Renaissance als een bakermat van een nieuw mens- en wereldbeeld. Ook Peter Burke, een groot kenner van de Italiaanse Renaissance, zit op die lijn. Hij schrijft dat ‘als we de term gebruiken om er een bepaalde groep van culturele veranderingen in de westerse cultuur mee aan te duiden, zonder vooroordeel jegens de prestaties van de middeleeuwen of jegens die van de wereld buiten Europa, dan kan het gezien worden als een indelingsbegrip dat nog altijd bruikbaar is’.

  De eerste twee hoofdstukken in dit boek zijn ruwe schetsen over de tijdvakken, voorafgaand aan de Renaissance: de Grieks-Romeinse wereld en de Middeleeuwen.  In de daaropvolgende hoofdstukken verschijnt de eerste telg uit de familie de’ Medici ten tonele. Deze Cosimo de’ Medici geeft als renaissancemecenas aan kunstenaars en handschriftenverzamelaars opdrachten die gefinancierd worden met gelden van zijn eigen bank. Hij roept zelfs een academie in het leven, die gewijd is aan Plato en de neoplatonici.

  Als directeur van die Academie, priester-geleerde-arts Marsilio Ficino, vertaalt niet alleen de in die tijd grotendeels onbekende werken van Plato; hij geeft ook een verloren gewaand geschrift uit, het Corpus Hermeticum, waarover meer in het zesde hoofdstuk. In het zevende hoofdstuk laat ik zien dat de denkbeelden van Ficino doorwerken in de beeldende kunst.

  De hoofdstukken 8 en 9 gaan dieper in op de kunstuitingen uit die tijd en de machtige beschermheer uit het Medici-geslacht, Lorenzo il Magnifico, op wie een geruchtmakende moordaanslag plaatsvindt.

  In de hoofdstukken 10 en 11 besteed ik aandacht aan het humanisme, dat vanuit Florence uitwaaiert, vooral ook door de rol van Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494). Dit genie trekt naar Rome om zijn, voor die tijd revolutionaire denkbeelden te verdedigen aan het pauselijk hof. Zijn harmonie van klassieke schoonheid, joodse mystiek, islamitische wijsheid en ondogmatisch christendomwordt door de paus niet op prijs gesteld en tot ketterij verklaard. En er zijn ook andere tegengeluiden, zoals die van boeteprediker Savonarola, waarover we lezen in het dertiende hoofdstuk. Maar de humanistische stroom is niet meer te stoppen. Ze vindt weerklank in West-Europa, met humanisten als Reuchlin, Thomas More en Erasmus.

  Bij het eindigen van het culturele primaat van Florence staan de Romeinse pausen in de rij. Na het echec va het schisma met de ‘ballingschap’ in Avignon, worden pausen de nieuwe opdrachtgevers van oogverblindende schilderingen en soms megalomane bouwwerken, zoals de Sint-Pieter.

  Het betekent ook, zoals te lezen is in hoofdstuk 16, een renaissance van het pausdom zelf. Voor kunstenaars als Botticelli, Rafaël en vooral Michelangelo betekent dit werk aan de winkel. Het genie Michelangelo weet in zijn schilderingen op het plafond van de Sixtijnse Kapel intrigerende verbindingen aan te brengen tussen bijbelse taferelen en de joodse wijsheid van de kabbala. een absoluut hoogtepunt uit de Renaissance. Dat alles vinden we, met schitterende illustraties, in het zeventiende en achttiende hoofdstuk. Het hoofdstuk daarop gaat over de hoogrenaissance en de (tijdelijke) teloorgang van Rome , dat het einde inluidt van de Italiaanse Renaissance.

  Het laatste hoofdstuk geeft een beschouwing en korte samenvatting van elementen uit de Renaissance en de erfenis daarvan in de volgende eeuwen.

  Ik wens u veel kijk- en leesplezier.

  Jacob Slavenburg

  TIJDTABEL

  • 1389 Cosimo de’ Medici, zoon van Giovanni di Bicci,  geboren
  • 1397 Giovanni di Bicci richt Medici bank op in Florence met filiaal in Rome
  • 1406 Florence neemt Pisa in
  • 1416 Geboorte van Piero de’ Medici (de Jichtige)
  • 1429 Oorlog om Lucca tussen Milaan en Florence
  • 1433-1434 Cosimo in ballingschap in Venetië
  • 1436 Koepel Florentijnse dom door Brunelleschi voltooid
  • 1436-1443 Restauratie San Marco-klooster
  • 1437 Medici bibliotheek geopend
  • 1439 Oecumenisch concilie verplaatst zich naar Florence; Byzantijnse geleerden geven lezingen en colleges over Plato en neoplatonisten
  • 1440 Dood van Cosimo’s broer Lorenzo
  • 1449 Geboorte van Lorenzo de’ Medici (il Magnifico)
  • 1450 Battista Alberti publiceert de pictura (‘over het schilderen’)
  • 1453 Val van Constantinopel
  • 1462 Plato-academie start
  • 1463 Vertaling van het Corpus Hermeticumdoor Ficino
  • 1464 Dood van Cosimo
  • 1466 De nog zeer jonge Lorenzo tekent overeenkomst met paus Paulus II; Medici bank krijgt monopolie in aluinhandel
  • 1469 Dood van Piero I; Lorenzo volgt hem op, huwelijk Lorenzo en Giuliano
  • 1479 Lorenzo naar Napels om vrede te sluiten; Michelangelo wordt opgenomen in familie  Lorenzo
  • Turkse aanslag op Otranto, in de ‘hak’ van Italië
  • 1481 Sixtijnse kapel gereed
  • 1482-1485 Pico della Mirandola in Florence
  • 1482 Da Vinci verlaat Florence en trekt naar Milaan
  • 1482 Pico publiceert zijn negenhonderd stellingen
  • 1487 Pico in de ban gedaan, arrestatie in Frankrijk, Lorenzo weet hem terug in Florence te krijgen
  • 1488 Michelangelo wordt opgenomen in de familie van Lorenzo il Magnifico: tegeltableau van Hermes Trismegistus in de kathedraal van Sienna
  • 1487-1492 Pico in medici-villa in Fiesole
  • 1489 Pico’s Heptaplus wordt opgedragen aan Lorenzo
  • 1490 Reuchlin ontmoet Pico della Mirandola
  • 1492 Dood van Lorenzo il Magnifico, Leonardo da Vinci’s Vitruviusman
  • 1492-1503 Borgiapaus Alexander VI
  • 1494 Franse val in Florence, vlucht van Piero de’ Medici (de onfortuinlijke); verdachte dood van Pico della Mirandola en Poliziano
  • 1498 Openbare verbranding Savonorola
  • 1499 Dood van Marsilio Ficino
  • 1503 Paus Lulis II della Rovere, neef van Sixtus, treedt aan
  • 1508 Michelangelo begint aan de schildering van het plafond van de Sixtijnse Kapel
  • 1509 Lof der zotheid van Erasmus verschijnt; Rafaël begint aan de beschildering van de Stanza della Segnatura
  • 1513-1521 Paus Leo X de’Medici op de pauselijke troon
  • 1516 Utopia van Thomas More verschijnt
  • 1517 De Arte Cabbalistica van Reuchlin verschijnt; Luther poneert zijn 95 stellingen; het begin van de Reformatie
  • 1519 Dood van Leonardo da Vinci in Amboise
  • 1526 Sint-Pieter gereed, ingewijd door Paus Clemens VII de’ Medici
  • 1527 Il Sacco di Roma (‘de plundering van Rome’)
  • 1545-1563 Concilie van Trente
  • 1550 Giorgio Vasari publiceert De Levens
  • 1564 Michelangelo sterft in Rome

  INHOUDSOPGAVE

  Tijdtabel
  Proloog

  1 Na Rome
  Kunst en cultuur
  Verval
  Religieus fanatisme
  Brand in de grootste bibliotheek ooit

  2 Licht in het duister
  Dark ages
  Duisternis
  Memento mori
  Erfzonde
  Schisma
  Islam
  Strijd in het Oosten
  Moren
  Vertaalschool
  Kabbala

  3 Renaissance
  Het begrip Renaissance
  Carpe diem
  De renaissancemens
  Florence, bakermat van de Renaissance
  De bank
  Wissel en woeker: het promessesysteem
  Cosimo als bankier
  De plaats van de bankier in de gemeenschap
  Cosimo als mecenas

  4 Bouwen en boeken
  Michelozzo
  Cosimo als boekenverzamelaar
  De eerste openbare bibliotheek
  Het Medici-paleis

  5 Godsdienst en filosofie
  Concilie
  Academie
  Marsilio Ficino
  Plato voorbij
  Geen onbekende

  6 Hermetisch ontsloten
  Bestseller
  God, kosmos, mens
  Hermes onderwijst zijn zoon

  7 Hermes in beeld
  Hermes wordt jonger
  Primavera
  Andere kijk
  Platoonse liefde
  Godin van de liefde
  Hermes te paard

  8 Vermomde heiligen
  Perspectief
  Zelfbewustzijn
  Handel met het Vaticaan
  Het verhaal van Filippo

  9 Moord in de kerk
  Lorenzo il Magnifico
  De aanslag
  Wraak
  Sixtijnse kapel
  Kunstenaarsexport

  10 Humanisme in de Renaissance
  Petrarca
  Florence
  Studia humanitas
  Bartelomeo Platina
  Productief auteur
  Kookboek
  Gezoend en smaakvol

  11 Pico della Mirandola
  Een rusteloze filosoof
  Negenhonderd stellingen
  Wereldliteratuur
  Invloed en verspreiding

  12 Synthese
  Pico en de Heptaplus
  De inhoud
  Laatste levensjaren

  13 Een boeteprediker in Florence
  De boeteprediker van de San Marco
  De bezetting van Florence
  Vanitas vanitatis
  Einde en begin

  14 Over de grenzen
  Golfbewegingen
  Johannes Reuchlin
  Thomas More
  Erasmus
  Terug naar Italië

  15 De pausenstrijd
  Avignon
  Terug in Rome

  16 De renaissance van het pausdom
  Renaissancepaus
  Vlucht naar Florence
  Vaticaanse bibliotheek
  Van cultuurbarbaar tot cultuurminnaar
  Paus Pius van Pienza
  Sixtijnse kapel
  Mijnenveld
  De Borgia’s
  Familieman
  Lucrezia
  Het kastanjebanket
  Restauratie
  La famiglia

  17 Een soldateske kunstminnaar
  De condottieri
  Sint-Pieter
  Grafmonument
  Gekonkel
  Synthese kunst en wijsbegeerte

  18 Apotheose 
  Verborgen betekenissen
  De schepping van de mens
  De joodse achtergrond
  Vrouwe wijsheid
  Baarmoeder
  De rib die geen rib was
  De bolronde mens
  De zondeval die geen zonde was
  De slang

  19 het einde van de Renaissance
  Hoogrenaissance
  Plundering van Rome
  Architectuur
  Hemelse muziek
  Trente

  20 Renaissance, vernieuwing of voortzetting?
  Korte, middellange en lange termijn
  Renaissance-aspecten
  Mens- en wereldbeeld
  Terug naar de oorsprong
  Visuele kunst
  Erfenis

  Epiloog: Michelangelo, beeldend verwoord
  Noten
  Geraadpleegde literatuur
  Register van namen

  Gewijzigd op 2021-09-05 00:05:54